Zaznacz stronę

ubezpieczonypupil.pl

Szczegóły ubezpieczenia

Kup Teraz z rabatem 10%

Kiedy możesz ubezpieczyć swojego psa?

Koszty leczenia psa

Ubezpieczenie jest zawierane na rok z możliwością corocznej kontynuacji do końca życia psa. W dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia pies musi być w wieku od 8 tygodni do maksymalnie 8 lat (w zależności od rasy), posiadać chip oraz mieć wykonane zalecane szczepienia lub właściciel zobowiąże się do  szczepienia psa zgodnie z kalendarzem szczepień lub zaleceniem lekarza przeciwko następującym chorobom: nosówce, parwowirozie, wściekliźnie, zakaźnemu zapaleniu wątroby (choroba Rubartha), zapaleniu tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy).

OC właściciela psa (opcjonalnie)

Jest to opcja dodatkowa do ubezpieczenia kosztów leczenia psa. Ochrona obejmuje właściciela psa (Ubezpieczony) oraz osoby bliskie, które prowadzą lub pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują wspólnie dom lub mieszkanie, a także osoby którym właściciel pozostawił psa pod opiekę.

Ubezpieczenie śmierci psa (opcjonalnie)

Jest to opcja dodatkowa do ubezpieczenia kosztów leczenia psa. Aby przystąpić do ubezpieczenia pies musi być w wieku 8 tygodni – maksymalnie 3 lata. Ubezpieczamy psy rasowe, w typie rasy, mieszańce.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

Obejmuje koszty, które poniesiesz w okresie ubezpieczenia w Polsce wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby Twojego psa.

Choroba psa – reakcja organizmu psa na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz choroby rozpoznane i zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz związane z nimi badania, operacje, zabiegi, specjalistyczne pożywienie podawane w trakcie hospitalizacji (z wyjątkiem późniejszego żywienia w domu), lekarstwa (limit na lekarstwa podawane poza kliniką weterynaryjną w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia wynosi: 500 zł, 1000 zł, 2500 zł) oraz chemioterapia (limit 1500 zł). Ponadto zwracamy koszty eutanazji i kremacji zbiorowej psa.

Do wyboru są trzy kwoty (sumy ubezpieczenia), do wysokości których, zwracamy poniesione przez Ciebie w ciągu roku koszty – 5000zł, 20000zł lub 50000zł

W ciągu roku pokrywamy 100% kosztów leczenia do wysokości 2000zł. W przypadku poniesienia kosztów leczenia psa powyżej 2000zł  rocznie, pokrywamy 90% lub 70% nadwyżki, w zależności od wybranego udziału własnego.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela psa za szkody wyrządzone przez psa osobom trzecim w mieniu lub na osobie. Szkoda musi powstać na terenie Europy w okresie ubezpieczenia .

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do kwoty wskazanej w polisie – od 20 000zł do 200 000zł. Ubezpieczeniem obejmujemy również szkody, które są skutkiem rażącego niedbalstwa jak np. pogryzienie osoby trzeciej przez psa podczas spaceru bez smyczy i kagańca. Za osoby objęte ubezpieczeniem, oprócz właściciela psa, uważa się również jego osoby bliskie, które prowadzą lub pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) lub zamieszkują wspólnie dom lub mieszkanie (np. partner, dzieci), a także osoby fizyczne, którym właściciel psa przekazał pieczę nad psem (np. rodzice, teściowie, rodzina, znajomi).

Ubezpieczenie śmierci psa

Jeżeli nastąpi śmierć psa w okresie ubezpieczenia w Polsce wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji wypłacimy Ci zadośćuczynienie. Wysokość sumy zadośćuczynienia za śmierć psa  zależy od rasy i średniej wartości rynkowej psa. Istnieje możliwość wyboru jednej z trzech sum. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:

  • w przypadku śmierci wskutek choroby – po pierwszych 30 dniach okresu ubezpieczenia;
  • w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – po pierwszych 6 miesiącach okresu ubezpieczenia;
  • w przypadku eutanazji wskutek choroby – po pierwszych 30 dniach okresu ubezpieczenia;
  • w przypadku eutanazji wskutek nieszczęśliwego wypadku – po pierwszych 6 miesiącach okresu ubezpieczenia.

Start ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się najwcześniej po 8 dniach od momentu zawarcia wniosku – brak karencji na leczenie w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku oraz na OC. Termin płatności składki to 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Brak opłacenia składki w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem polisy.

Ubezpieczenie psa – kontynuacja polisy

20 dni przed rocznicą polisy otrzymasz propozycję kontynuacji ubezpieczenia z proponowaną wyliczoną składką (miesięczna, roczna) do wyboru. Wpłata składki w wymaganej wysokości jest równoznaczna z zawarciem umowy ubezpieczenia na kolejny rok.

Ubezpieczenie psa – dokumenty niezbędne do zwrotu kosztów leczenia

  1. Epikryza – dokument wydany przez lekarza weterynarii opisujący przyczynę wizyty, zapis przebiegu choroby, diagnozę, zastosowane leczenia. Dokument musi zawierać informacje o numerze CHIP psa.
  2. Kosztorys – wydruk z programu weterynaryjnego np. KlinikaXP na którym znajduje się opis zastosowanych usług, lekarstw, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i innych.
  3. Dokument potwierdzający płatność – (paragon, faktura, rachunek, potwierdzenie z karty płatniczej, potwierdzenie z konta bankowego itp.).

Kup Teraz z rabatem 10%

W jakich sytuacjach nasze ubezpieczenie nie działa

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

Nie odpowiadamy za szkody:
– które Ty lub Osoby bliskie wyrządziliście umyślnie;
– powstałe wskutek rażącego niedbalstwa – Twojego, Osób bliskich lub osób, które z Tobą mieszkają.

Nie obejmujemy ubezpieczeniem psów, które są wykorzystywane:
– do pracy w służbach kontroli celnej, ratownictwa, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, które podlegają właściwemu ministrowi;
– do celów naukowych i edukacyjnych.

Nie odpowiadamy za szkody, które powstały wskutek tego, że:
– niewłaściwie pielęgnujesz psa i nie zapewniasz mu warunków życia, jakich wymagają przepisy Ustawy o ochronie zwierząt;
– Pies został porzucony lub pozostawiony bez opieki na ponad 24 godziny;
– Pies jest niedożywiony, odwodniony;
– Ty, Osoby bliskie lub osoby, które z Tobą mieszkają, okrutnie traktujecie Psa;
– Pies uczestniczył w polowaniu – dotyczy to też zdarzeń w drodze na polowanie i w drodze powrotnej;
– Pies uczestniczył w walce psów;
– Pies uczestniczył w wyścigu psów;
– ktoś podał Psu alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające.

Nie odpowiadamy za szkody powstałe wskutek:
– Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał, zanim rozpoczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa;
– Choroby, która była leczona, zanim zaczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa;
– Choroby, która jest następstwem schorzeń lub stanów chorobowych zdiagnozowanych, leczonych lub takich, które zalecono leczyć u Psa, zanim rozpoczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa.
– tego, że Pies nie przeszedł szczepień zalecanych.

Nie odpowiadamy za koszty:
– leczenia zaburzeń behawioralnych oraz Chorób, które z nich wynikają;
– rehabilitacji;
– zabiegów profilaktycznych;
– szczepień;
– odrobaczania – ale odpowiadamy za leczenie objawowe zapalenia przewodu pokarmowego, jeśli Pies jest regularnie odrobaczany zgodnie z zaleceniami Lekarza weterynarii;
– leczenia przeciwpchelnego oraz usuwania kleszczy – ale odpowiadamy za leczenie stanów chorobowych, które wywołało ugryzienie przez kleszcza;
– zabiegów kosmetycznych i higienicznych – ale odpowiadamy za zabiegi które są leczeniem stanów chorobowych zgodnie z zaleceniami lekarza;
– leczenia, które prowadzą lub zleciły osoby bez czynnego prawa do wykonywania zawodu Lekarza weterynarii, ani leczenia jego powikłań;
– leczenia powikłań, które wynikają z tego, że nie zastosowałeś się do zaleceń Lekarza weterynarii;
– zbędne lub nadmiarowe w procesie leczenia;
– transportu Psa;
– wizyt domowych Lekarza weterynarii;
– leczenia eksperymentalnego;
– badania na obecność pasożytów – ale odpowiadamy za diagnostykę objawów chorobowych, jeśli Pies jest regularnie odrobaczany zgodnie z zaleceniami Lekarza weterynarii;
– radioterapii;
– żywienia specjalistycznego podawanego Psu poza kliniką weterynaryjną;
– zakupu witamin i kosmetyków, nawet jeżeli zlecił je Lekarz weterynarii;
– sterylizacji, kastracji – ale odpowiadamy za nie, jeśli stanowią niezbędny element leczenia zdiagnozowanego nowotworu lub ropomacicza;
– rozmnażania, prowadzenia ciąży, porodu;
– leczenia stomatologicznego – ale odpowiadamy za leczenie powypadkowe i leczenie chorób przyzębia;
– operacji przeszczepu narządów ani związanej z nią opieki przed- i pooperacyjnej;
– operacji plastycznych oraz opieki przed- i pooperacyjnej związanej z tą procedurą z wyłączeniem leczenia psów cierpiących na BOAS w stadium II lub III;
– poniesione poza Polską;
– sekcji zwłok;
– kremacji indywidualnej;
– zakupu miejsca pochówku i nagrobka;
– ponad wykorzystaną Sumę ubezpieczenia;
– których nie zaakceptowaliśmy;
– związane z kompletowaniem dokumentacji szkodowej.

Odpowiedzialność cywilna właściciela psa

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli Ty lub osoby objęte ubezpieczeniem wyrządziliście szkodę umyślnie.
Nie obejmujemy ubezpieczeniem psów, które są wykorzystywane:
– do pracy w służbach kontroli celnej, ratownictwa, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji
Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, które podlegają właściwemu ministrowi;
– do celów naukowych i edukacyjnych.
Nie odpowiadamy za szkody, które powstały, ponieważ:
– Pies uczestniczył w polowaniu – dotyczy to też zdarzeń w drodze na polowanie i w drodze powrotnej;
– Pies uczestniczył w walce psów;
– Pies uczestniczył w wyścigu psów;
– ktoś podał Psu alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające;
– nie zaszczepiłeś Psa przeciwko wściekliźnie;
Nie odpowiadamy za szkody, które są Czystą stratą finansową, ani za utracone korzyści w następstwie szkody.
Nie odpowiadamy również za szkody, które mają związek z tym, że prowadzisz działalność gospodarczą, masz lub prowadzisz gospodarstwo rolne lub agroturystyczne;
– bez zezwolenia posiadasz Psa wpisanego do wykazu ras uznanych za agresywne [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne];
-przekazałeś Psa pod opiekę osób lub instytucji, które w ramach swojej działalności opiekują się psami.
Nie odpowiadamy za szkody:
– wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem;
– wyrządzone osobom zatrudnionym przez Ciebie lub osoby objęte ubezpieczeniem;
– związane z uczestnictwem w zawodach sportowych albo z przygotowaniami do zawodów sportowych;
– powstałe we wszelkich pojazdach, gdy mimo tych szkód pojazd nie jest unieruchomiony lub bezpiecznie działa zgodnie z przepisami;
– powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych;
– powstałe w sprzęcie elektronicznym;na zwierzętach, które są pod opieką, kontrolą lub nadzorem osób objętych ubezpieczeniem;
– które Pies wyrządził w mieniu przekazanym osobom objętym ubezpieczeniem po to, aby wykonały one usługę, obróbkę, naprawę. Nie ma znaczenia, czy te osoby otrzymały za daną czynność wynagrodzenie;
– które Pies wyrządził w mieniu przekazanym w komis;
– które powstały, bo Pies przeniósł chorobę zakaźną;
– które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;
– które mają związek z tym, że osoba poszkodowana nie mogła korzystać z pojazdu uszkodzonego wskutek okoliczności, za które odpowiadacie Ty lub osoba objęta ubezpieczeniem.

Nie pokrywamy też kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w związku z uszkodzeniem pojazdu.
Nie pokrywamy grzywien i kar administracyjnych lub sądowych, kar pieniężnych oraz podatków i należności
publicznoprawnych nałożonych na Ciebie i osoby objęte ubezpieczeniem.
Nie odpowiadamy za koszty, które wynikają z tego, że Ty lub osoba objęta ubezpieczeniem nie zgodziliście się, żebyśmy zawarli ugodę z poszkodowanym lub zaspokoili jego roszczenia.

Ubezpieczenie śmierci psa

Nie obejmujemy ubezpieczeniem psów, które są wykorzystywane:
– do pracy w służbach kontroli celnej, ratownictwa, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, które podlegają właściwemu ministrowi;
– do celów naukowych i edukacyjnych;

Nie odpowiadamy za szkody, które powstały, ponieważ:
– niewłaściwie pielęgnujesz Psa i nie zapewniasz mu warunków życia, jakich wymagają przepisy Ustawy o ochronie zwierząt;
– Pies został porzucony lub pozostawiony bez opieki na ponad 24 godziny; Pies był niedożywiony, odwodniony;
– Ty, Osoby bliskie lub osoby, które z Tobą mieszkają, okrutnie traktowaliście Psa w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie zwierząt;
– Pies uczestniczył w polowaniu – dotyczy to też zdarzeń w drodze na polowanie i w drodze powrotnej;
– Pies uczestniczył w walce psów;
– Pies uczestniczył w wyścigu psów;
– ktoś podał Psu alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające.

Nie odpowiadamy za śmierć Psa wskutek:
– Nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał, zanim rozpoczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa;
– Choroby, która była leczona, zanim rozpoczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa;
– Choroby, która jest następstwem schorzeń lub stanów chorobowych zdiagnozowanych, leczonych lub takich, które zalecono leczyć u Psa, zanim rozpoczęła się nasza ochrona ubezpieczeniowa;

Nie odpowiadamy za śmierć Psa, z powodu tego,. że Pies nie przeszedł Szczepień zalecanych.
Nie odpowiadamy za śmierć Psa wskutek rażącego niedbalstwa – Twojego, Osób bliskich oraz osób, które z Tobą mieszkają.
Kradzież lub zaginięcie Psa nie są uznawane za śmierć Psa.
Nie odpowiadamy za:
– śmierć Psa wskutek jego zaburzeń behawioralnych;
– śmierć Psa wskutek działań Twoich, Osób bliskich lub osób, które z Tobą mieszkają;
– śmierć wskutek leczenia, które prowadziły lub zleciły osoby bez czynnego prawa do wykonywania zawodu Lekarza weterynarii;
– śmierć wskutek niezastosowania się do zaleceń Lekarza weterynarii;

Ubezpieczenie śmierci psa

– przedmiotem ubezpieczenia jest poniesiona przez Klienta szkoda w postaci śmierci Psa w okresie ubezpieczenia na terenie RP wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku do kwoty wskazanej w polisie. Sumy ubezpieczenia dla psów rasowych oraz w typie rasy od 500 PLN do 10 000 PLN (uzależniona jest od wartości rynkowej danej rasy). Suma ubezpieczenia mieszańców jest stała i wynosi 300 PLN lub 600 PLN w zależności od wybranego wariantu. Zakres: odszkodowanie za śmierć Psa, o ile poczyniono uprzednią próbę jego leczenia lub ratowania przez lekarza weterynarii, jeżeli było to możliwe.

Ubezpieczenie psa – udział własny

Udział własny jest to kwota, o którą Generali pomniejsza odszkodowanie, ale tylko wtedy, kiedy wartość wypłaconych odszkodowań przekroczyła lub właśnie przekroczy 2000 PLN. Udział własny jest liczony jako iloczyn wskaźnika udziału własnego (10% albo 30%) i wartości, która przekroczyła próg 2000 PLN. Udział własny – kwota, o którą pomniejszamy odszkodowanie z tytułu Kosztów leczenia Psa. Aby obliczyć Udział własny mnożymy wysokość odszkodowania, które naliczyliśmy przez Wskaźnik Udziału własnego. Wskaźnik Udziału własnego – poziom udziału własnego, który wybierasz. Potwierdzamy go w Polisie.

Ubezpieczenie psa – kontynuacja polisy

20 dni przed rocznicą polisy Klient otrzymuje propozycję kontynuacji ubezpieczenia z proponowaną wyliczoną składką (miesięczna, roczna) do wyboru. Kod Rabatowy Pośrednika zawierającego pierwszą polisę zaczytany jest automatycznie.

Odpowiedzialność cywilna właściciela psa

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
właściciela Psa za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Psa Klienta do kwoty wskazanej w polisie. Sumy ubezpieczenia od 20 000 PLN do 200 000 PLN. Zakres: Ubezpieczeniem są objęte szkody wskutek zdarzeń w okresie ubezpieczenia na terenie Europy. Ubezpieczeniem są objęte szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa np. spacer bez smyczy i kagańca przypadku wyrządzenia szkody przez psa.

Ubezpieczenie psa – start ochrony ubezpieczeniowej

Start ochrony za 8 dni od momentu zawarcia wniosku – brak karencji na leczenie w wyniku choroby i NW oraz na OC. Termin płatności składki to 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Brak składki w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem
polisy.

Ubezpieczenie psa – dokumenty niezbędne do zwrotu kosztów leczenia

Epikryza – dokument wydany przez lekarza weterynarii opisujący przyczynę wizyty, zapis przebiegu choroby, diagnozę, zastosowane leczenia. Dokument musi zawierać informacje o numerze CHIP Psa.
Kosztorys – wydruk z programu weterynaryjnego np. KlinikaXP na którym znajduje się opis zastosowanych usług, lekarstw, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i innych. Dokument potwierdzający płatność – (paragon, faktura, rachunek, potwierdzenie z karty płatniczej, potwierdzenie z konta bankowego itp.).

Zakres ubezpieczeniowy

Ubezpieczeniem możemy objąć psy wszystkich ras

Pies rasowy – posiadający metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (FCI).

Pies rasowy

Pies w typie rasy – pies który wyglądem przypomina daną rasę, np. ze stowarzyszeń.

Pies w typie rasy

Mieszaniec – pies, który nie jest Psem rasowym ani Psem w typie rasy.

Mieszaniec